کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

تصاویر اختصاصی از تولیدات، محصولات و فعالیت های شرکت، برای تهیه این تولیدات و محصولات لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

فیلم، کلیپ و ویدئو از فعالیت های شرکت زرین گیاه

فیلم تولید و فروش به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شخم زدن گلخانه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شخم زدن گلخانه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شخم زدن گلخانه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم روتیواتور زنی گلخانه  (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم روتیواتور زنی گلخانه  (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم روتیواتور زنی گلخانه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم بارش برف در ارومیه فیلم بارش برف در ارومیه فیلم بارش برف در ارومیه فیلم آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آماده سازی گلخانه-2 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آماده سازی گلخانه-2 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آماده سازی گلخانه-2 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه - نشاء بادرنجبویه  (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه - نشاء بادرنجبویه  (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه - نشاء بادرنجبویه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم شخم و آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شخم و آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شخم و آماده سازی گلخانه-1 (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش فیسالیس - عروسک پشت پرده (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش فیسالیس - عروسک پشت پرده (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش فیسالیس - عروسک پشت پرده (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی عطری (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی عطری (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی عطری (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آموزش نحوه قلمه گیری از به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آموزش نحوه قلمه گیری از به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم آموزش نحوه قلمه گیری از به لیمو (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم تولید و فروش گل راعی ( علف چای، هوفاریقون ) (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش گل راعی ( علف چای، هوفاریقون ) (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش گل راعی ( علف چای، هوفاریقون ) (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش نعناع فلفلی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش نعناع فلفلی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش نعناع فلفلی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش اسطوخودوس - اسطوخودوس فرانسوی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش اسطوخودوس - اسطوخودوس فرانسوی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش اسطوخودوس - اسطوخودوس فرانسوی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سنبل الطیب (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سنبل الطیب (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سنبل الطیب (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم تولید و فروش زوفا (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش زوفا (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش زوفا (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سرخارگل (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سرخارگل (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش سرخارگل (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آرتیشو - کنگر فرنگی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آرتیشو - کنگر فرنگی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آرتیشو - کنگر فرنگی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پاخری (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پاخری (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پاخری (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم تولید و فروش مریم گلی دارویی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم گلی دارویی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم گلی دارویی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش گاوزبان ایرانی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش گاوزبان ایرانی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش گاوزبان ایرانی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بنفشه معطر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بنفشه معطر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بنفشه معطر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم شکوفه کردن بیدمشک در ارومیه فیلم شکوفه کردن بیدمشک در ارومیه فیلم شکوفه کردن بیدمشک در ارومیه
فیلم تولید و فروش قلمه بیدمشک - نهال بیدمشک (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش قلمه بیدمشک - نهال بیدمشک (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش قلمه بیدمشک - نهال بیدمشک (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم گلی کبیر (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم گلی کبیر (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم گلی کبیر (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء آویشن به گرگان و کرمان فیلم ارسال نشاء آویشن به گرگان و کرمان فیلم ارسال نشاء آویشن به گرگان و کرمان فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به تهران جهت کشت در فضای سبز فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به تهران جهت کشت در فضای سبز فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به تهران جهت کشت در فضای سبز
فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء گیاهان دارویی به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء آویشن باغی و گاوزبان ایرانی به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء آویشن باغی و گاوزبان ایرانی به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء آویشن باغی و گاوزبان ایرانی به شهر سیرجان فیلم معرفی گیاه گل آقا - والک - تره کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی) فیلم معرفی گیاه گل آقا - والک - تره کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی) فیلم معرفی گیاه گل آقا - والک - تره کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی) فیلم ارسال نشاء گاوزبان ایرانی و بادرنجبویه به شهر اصفهان فیلم ارسال نشاء گاوزبان ایرانی و بادرنجبویه به شهر اصفهان فیلم ارسال نشاء گاوزبان ایرانی و بادرنجبویه به شهر اصفهان
فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر سردشت فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر سردشت فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر سردشت فیلم ارسال نشاء گل راعی و آویشن باغی به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء گل راعی و آویشن باغی به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء گل راعی و آویشن باغی به شهر سیرجان فیلم معرفی گل صد تومانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل صد تومانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل صد تومانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه و اسطوخودوس به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه و اسطوخودوس به شهر سیرجان فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه و اسطوخودوس به شهر سیرجان
فیلم معرفی گیاه زرین گیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زرین گیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زرین گیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پیچ تلگرافی (کلکسیون گیاه دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پیچ تلگرافی (کلکسیون گیاه دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه پیچ تلگرافی (کلکسیون گیاه دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گلپر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گلپر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گلپر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه چای کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه چای کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه چای کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی گیاه هماور دارویی(کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه هماور دارویی(کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه هماور دارویی(کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه تاج الملوک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه تاج الملوک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه تاج الملوک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه سای ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه سای ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه سای ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان ایرانی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی گیاه میخک باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه میخک باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه میخک باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گل محمدی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گل محمدی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه گل محمدی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء فیسالیس یا عروسک پشت پرده به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء فیسالیس یا عروسک پشت پرده به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء فیسالیس یا عروسک پشت پرده به شهر مشهد مقدس فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر اردبیل فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر اردبیل فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر اردبیل
فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش آویشن باغی (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش بادرنجبویه (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیر پنیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیر پنیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیر پنیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم گلی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم گلی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم گلی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی زوفا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی زوفا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی زوفا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی معطر (گلخانه شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی معطر (گلخانه شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه) فیلم تولید و فروش شمعدانی معطر (گلخانه شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه) فیلم معرفی خواجه باشی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی خواجه باشی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی خواجه باشی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آویشن میگروکوس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آویشن میگروکوس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آویشن میگروکوس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی گل راعی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل راعی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل راعی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء به شهر همدان فیلم ارسال نشاء به شهر همدان فیلم ارسال نشاء به شهر همدان فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء اسطوخودوس به شهر زنجان فیلم معرفی گیاه برازمبل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه برازمبل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه برازمبل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی گیاه زنجبیل شامی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زنجبیل شامی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زنجبیل شامی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زنبق رشتی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زنبق رشتی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه زنبق رشتی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء بادرنجبویه به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء آویشن باغی به شهر زنجان
فیلم معرفی گیاه سداب (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه سداب (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه سداب (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه غافث (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه غافث (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گیاه غافث (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم نخودی طناز (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم نخودی طناز (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم تولید و فروش مریم نخودی طناز (گلخانه گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم ارسال نشاء گاو زبان به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء گاو زبان به شهر زنجان فیلم ارسال نشاء گاو زبان به شهر زنجان
فیلم ارسال نشاء گاوزبان به شهر اصفهان فیلم ارسال نشاء گاوزبان به شهر اصفهان فیلم ارسال نشاء گاوزبان به شهر اصفهان فیلم معرفی بابونه گاوی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بابونه گاوی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بابونه گاوی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی سرخارگل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی سرخارگل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی سرخارگل (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی صابونی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی صابونی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی صابونی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی فراسیون (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی فراسیون (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی فراسیون (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل ماهور یا خرگوشک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل ماهور یا خرگوشک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل ماهور یا خرگوشک (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گرین دلیا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گرین دلیا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گرین دلیا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل انگشتانه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل انگشتانه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل انگشتانه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی گوش بره (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گوش بره (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گوش بره (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بومادران (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بومادران (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی بومادران (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیشا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیشا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شیشا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پونه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی مرزنجوش کبیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مرزنجوش کبیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مرزنجوش کبیر (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی ختمی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی ختمی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی ختمی دارویی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم نخودی طناز (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم نخودی طناز (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مریم نخودی طناز (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پنج انگشت، درخت پاکدامنی، درخت زنان (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پنج انگشت، درخت پاکدامنی، درخت زنان (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پنج انگشت، درخت پاکدامنی، درخت زنان (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی آرتیشو یا کنگرفرنگی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آرتیشو یا کنگرفرنگی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آرتیشو یا کنگرفرنگی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی برنجاسف (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی برنجاسف (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی برنجاسف (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آقطی سیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آقطی سیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی آقطی سیاه (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل مکزیکی یا آق اوستا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل مکزیکی یا آق اوستا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گل مکزیکی یا آق اوستا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی عروسک پشت پرده یا فیسالیس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی عروسک پشت پرده یا فیسالیس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی عروسک پشت پرده یا فیسالیس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شاهسپرم یا شاهسپرغم (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شاهسپرم یا شاهسپرغم (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی شاهسپرم یا شاهسپرغم (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پرونلا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پرونلا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی پرونلا (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان اروپایی یا باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان اروپایی یا باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی گاوزبان اروپایی یا باغی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)
فیلم معرفی اسطوخودوس فرانسوی یا حقیقی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی اسطوخودوس فرانسوی یا حقیقی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی اسطوخودوس فرانسوی یا حقیقی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی روناس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی روناس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی روناس (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مرزه کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مرزه کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه) فیلم معرفی مرزه کوهی (کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه)

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..