تولید و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی

تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی

تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی